Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Dichiarazione congiunta in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, Transfobia e Bifobia nella Repubblica di Moldova

Declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei în Republica Moldova*

Chișinău, 17 mai 2020 –

Orice persoană – fără niciun fel de distincție – are dreptul la respectarea tuturor drepturilor și libertăților prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului, inclusiv dreptul la nediscriminare și dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică.

De Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei, care este sărbătorită astăzi, reamintim faptul că fiecare stat are obligația de a promova și proteja drepturile omului și libertățile fundamentale. Este de datoria fiecărui stat să protejeze de discriminare și violență toate persoanele, indiferent de sex, orientare sexuală sau identitate și expresie de gen, precum și să se asigure că toate persoanele beneficiază de egalitate de șanse și tratament egal.

Deoarece comunitatea LGBTI din Republica Moldova sărbătorește această zi, susținem eforturile lor pentru a obține respectul față de diversitate – valoare fundamentală pentru societățile democratice deschise.

Din păcate, ne aflăm în situația în care actuala pandemie COVID-19 – și măsurile restrictive necesare pentru a-i atenua impactul asupra sănătății publice – a expus unele persoane din comunitatea LGBTI la o discriminare sporită și chiar violență din partea concetățenilor lor. Facem apel la toate statele ca în aceste momente dificile să asigure respectarea drepturilor omului pentru fiecare persoană.

* Această declarație comună este emisă de către misiunile Argentinei, Belgiei, Canadei, Republicii Cehe, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei, Țărilor de Jos, Norvegiei, Letoniei, Lituaniei, Portugaliei, Sloveniei, Spaniei, Suediei, Elveției, Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

—————————

Совместное заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией в Республике Молдова*

Кишинев, 17 мая 2020 г. –

Каждый человек – без каких-либо различий – обладает всеми правами и свободами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека, включая право на свободу от дискриминации и право на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний.

В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который отмечается сегодня, мы напоминаем о том, что у каждого государства есть обязательство обеспечивать и защищать эти права человека и основные свободы. Каждое государство обязано защищать от дискриминации и насилия всех лиц, независимо от пола, сексуальной ориентации или гендерной идентичности и самовыражения, а также обеспечивать, чтобы все люди пользовались равными возможностями в равных условиях.

Поскольку сообщество ЛГБТИ в Молдове празднует этот день, мы поддерживаем их усилия, направленные на достижение уважения к разнообразию – фундаментальной ценности открытого демократического общества.

К сожалению, нынешняя пандемия COVID-19 и ограничительные меры, необходимые для смягчения ее воздействия на общественное здравоохранение, подвергли некоторых ЛГБТИ-людей усиленной дискриминации и даже насилию со стороны сограждан. Мы призываем все государства отстаивать права человека каждого гражданина в эти трудные времена.

* Совместное заявление принято дипломатическими миссиями Аргентины, Бельгии, Канады, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Латвии, Литвы, Словении, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США в Республике Молдова.

—————————

Joint Statement on the occasion of the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia in the Republic of Moldova*

Chisinau, 17 May 2020 –

Everyone – without distinction of any kind – is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights, including the right to be free from discrimination and the right to freedom of expression, association and peaceful assembly.

On the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, which is celebrated today, we recall the fact that every state has an obligation to promote and protect those human rights and fundamental freedoms. It is the duty of each state to protect all persons, irrespective of sex, sexual orientation or gender identity and expression, from discrimination and violence as well as ensure that all persons enjoy equal opportunities and equal treatment.

As the LGBTI community in Moldova celebrates this day, we support their endeavors to achieve respect for diversity, a value that is fundamental to open democratic societies.

It is unfortunately the case that the current COVID-19 pandemic – and the restrictive measures necessary to mitigate its impact on public health – have exposed some LGBTI people to increased discrimination and even violence at the hands of their fellow citizens. We call on all states to uphold the human rights of every individual in these difficult times.

* The joint statement is issued by the missions of Argentina, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Latvia, Lithuania, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States to the Republic of Moldova.